Szkoła Podstawowa nr 99 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp-99.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika. Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
• cel linku nie jest odpowiednio określony,
• załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
• pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
• filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów.
Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
• pochodzą z różnych źródeł,
• opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
• posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
• opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2020-09-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Sobczak,
sekretariat.sp099@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986879.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

ul. Głubczycka 3

W szkole jest 5 wejść z poziomu terenu: 1. główne wejście, 2. przez jadalnię, 3. przez bibliotekę 4.,5. przez świetlice szkolne, dostęp do 1 toalety z poziomu terenu, dostęp do pozostałych trzech wjazd windą.

 1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Na terenie szkoły są przewidziane miejsca parkingowe.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro, 2 piętro i przyziemie) znajduje się korytarz. Budynek posiada windę wewnętrzną.
 4. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Na każdym piętrze znajduje się toaleta z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

ul. Bytomska 7

Do wejścia do budynku szkoły przy ul. Bytomskiej 7 prowadzą schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych.

 1. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 2. Brak miejsc parkingowych.
 3. W budynku na każdym poziomie (parter, 1 piętro) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind wewnętrznych.
 4. Szerokość drzwi do pomieszczeń w szkole jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. W szkole nie ma toalet dla niepełnosprawnych.
 6. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Data publikacji strony: 2020-09-23.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-14